Respecteer de leeftijd! Toer op je gemak en heb geen haast. 

1. Algemeen voorwaarden.

Het huren van een auto kan alleen persoonlijk door de huurder worden overeengekomen. 
 
Als huurder wordt aangemerkt degene die de huurovereenkomst ondertekent. Dit is tevens de persoon die geautoriseerd is tot het besturen van de gehuurde auto. Hier kan een tweede bestuurder op verzoek aan toegevoegd worden. 
 
De minimale leeftijd om te huren en de auto te besturen is 24 jaar en de huurder/bestuurder moet minimaal 5 jaar in het bezit zijn van een geldig Nederlands rijbewijs. 
 
Bij het ophalen van de auto dient de huurder en eventuele extra bestuurder zich te legitimeren met een geldig Nederlands rijbewijs EN een paspoort of ID-kaart. 
 
Alleen de met naam in de huurovereenkomst genoemde bestuurders mogen na het inleveren van een kopie rijbewijs en ID kaart of paspoort de auto besturen. 
 
Het door de huurder ingevulde reserveringsformulier wordt geacht één geheel te vormen met het door de huurder te ondertekenen huurcontract en de algemene voorwaarden. 

Schade ontstaan als gevolg van een onjuiste opgave of onjuiste voorstelling van zaken door de huurder komen geheel voor rekening van de huurder. 
 
Jaren70bussie is te alleen tijde gerechtigd huurders te weigeren, zonder opgaaf van reden. 
 
Het is verboden om te roken in de auto. Het is ook niet toegestaan om huisdieren mee te nemen.. 
 
Gezien de hoogte van de auto, is het verboden om met de auto de parkeergarages in te gaan. 
 
Het is niet toegestaan de auto te laten wassen in een automatische wasstraat. 
 
De auto mag alleen gebruikt worden op verharde wegen 
 
Het is niet toegestaan om met de auto naar evenementen en/of festivals te gaan. Of de camper te gebruiken als middelpunt bij een klein feestje of een groep kamperen uitje.

 

Onze bussie's zijn uitsluitend voor maximaal 5 tot 6 personen geschikt aangezien de kleine ruimte binnen. Het zijn oude kleine rijdende museum stukken die we graag netjes houden.
 
Parkeren van auto’s van klanten is mogelijk, op eigen risico. 
 
Om schade aan de auto te voorkomen is het niet toegestaan om op de auto te staan/zitten/hangen, op de bumpers te staan en aan de deuren te hangen. 

 

2. Boeking.
 
De boeking is pas definitief na een bevestigingsmail jaren70bussie.nl  en ontvangst van de vereiste betaling conform het boekingsformulier. 

 

 

3. Betaling.

De huurder verplicht zich tot betaling van de totale huursom, conform de aan hem toegezonden of overhandigde nota. .

Deze dient binnen 2 weken voor de gehuurde datum te zijn overgemaakt.

 

Op het moment dat de auto in dezelfde staat wordt ingeleverd, als waarin deze is meegenomen, dan wordt de borg z.s.m. teruggestort. Bij geconstateerde afwijkingen wordt de borg na eventuele aftrek van kosten en vergoedingen zo snel mogelijk na terugkomst overgemaakt op het rekeningnummer van de huurder. 

 

Indien de huurder nalatig is in zijn betalingen, kan jaren70bussie.nl  besluiten de vordering over te dragen aan een incassobureau. De daaruit vloeiende kosten komen in het geheel voor rekening van de huurder. 

 

jaren70bussie.nl  behoudt zich te allen tijde het recht voor om de huurovereenkomst te beëindigen, zonder tussenkomst van de rechter en zonder opgave van redenen. 

 

 

4. Annulering.

U kunt uw reservering wijzigen of annuleren door telefonisch of per email met ons contact op te nemen. Hierbij zijn onderstaande annuleringsvoorwaarden van toepassing: 

 • Binnen 1 week voor vertrek: 100% van de huurprijs.
 • Binnen 2 week voor vertrek: 90% van de huurprijs.
 • Binnen 3 weken voor vertrek: 75% van de huurprijs.
 • Binnen 10 weken voor vertrek: 50% van de huurprijs.
 • Meer dan 10 weken voor vertrek: 25% van de huurprijs.

 

Het eerder terugbrengen van de camper geeft geen recht op restitutie van een deel van de betaalde huur. Wij raden u aan om een annuleringsverzekering af te sluiten. 

 

 

5. Verplichtingenverhuurder.

Jaren 70 bussie is verplicht de auto als volgt ter beschikking te stellen: 

 • Voorzien van een geldige APK keuring.
 • In goede staat en compleet met inventaris, conform inventarislijst, en toebehoren.
 • Met bijbehorende documenten als kentekenbewijs, verzekeringsbewijs en APK keuringsrapport.
 • Met voldoende instructie vooraf voor het gebruik van de auto.
 • Met veiligheidspakket: brandblusser, gevarendriehoek en veiligheidsvesten.

 

6. Verplichtingen huurder.

De huurder is verplicht: 

 • De verschuldigde huurprijs voorafgaand te voldoen.
 • De verschuldigde borgsom minimaal 7 dagen voor het ingaan van de huurperiode te voldoen.
 • De huurder is verplicht om een reisverzekering incl. huur automobilistenhulpverzekering EU af te sluiten.
 • De auto en inventaris zorgvuldig, overeenkomstig de bestemming te gebruiken en geen veranderingen aan te brengen.
 • De instructies van jaren70bussie.nl  op te volgen.
 • De auto niet aan derden in gebruik te geven of te verhuren.
 • Niet sneller dan de aangewezen snelheid van de auto te rijden.
 • Tijdens de huurperiode zorg te dragen voor vanzelfsprekende zaken, zoals een juist oliepeil, goedebandenspanning, juiste brandstof, etc.

We verzoeken u na elke tankbeurt het oliepeil te controleren. Indien nodig moet u dit bijvullen d.m.v. de meegeleverde olie. Indien er motorschade is ten gevolge van bijvoorbeeld een te laag oliepeil of het tanken van de verkeerde brandstof, zijn de kosten van de schades die hieruit voortvloeien voor rekening van de huurder. 

 

De huurder dient de camper te gebruiken en te onderhouden conform het instructieboekje. Indien bij schade blijkt dat de huurder niet conform deze handleiding heeft gehandeld, is de huurder aansprakelijk voor de daarvoor ontstane schade.

 

De huurder krijgt de camper met volle tank mee en dient de camper bij terugkomst in de directe omgeving van ST Annaparochie/St Jacobiparochie af te tanken met E5 benzine. (GEEN E-10) Wordt de tank niet vol terug gebracht dan worden de missende liters dubbel gerekend en van de borg afgetrokken.

 

 

7. Tekortkoming.

Komt een van de partijen zijn verplichtingen niet na, dan heeft de ander het recht het huurcontract geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Dat is alleen anders als de tekortkoming van zo’n bijzondere aard of geringe omvang is dat ontbinding niet gerechtvaardigd is. Tevens bestaat aanspraak op vergoeding van eventuele schade, tenzij de tekortkoming niet aan de ander kan worden toegerekend. 

 

Indien jaren70bussie.nl niet in staat zal zijn de auto aan de huurder ter beschikking te stellen wegens overmacht, heeft jaren70bussie.nl het recht de huurovereenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. De huurder vrijwaart jaren70bussie.nl voor alle aanspraken of schadevergoedingen. De gedane betalingen van de huurprijs en waarborg worden gerestitueerd. 

 

Brengt de huurder de auto later terug dan overeengekomen, dan heeft jaren70bussie.nl recht op vergoeding van de huurder van de huursom per dag/nacht, vermeerderd met een boete van €200,- per dag/nacht dat de auto te laat binnen komt en vergoeding van verdere schade.

 

 

8. Kosten.

De kosten die direct verband houden met het gebruik van de auto zoals brandstof, olie, 
reparatie banden, leges, boetes, gerechtskosten, etc. komen voor rekening van de huurder. 

 

De noodzakelijke kosten van normaal onderhoud en reparatie komen voor rekening van jaren70bussie.nl

 

De huurder moet voor het oplossen van mechanische defecten altijd contact opnemen met jaren70bussie.nl, telefoonnummer 0615170888. Indien de huurder zelf defecten en/of gebreken, reparaties laat herstellen zonder toestemming van jaren70bussie.nl, leidt dit nooit tot vergoeding van de gemaakte kosten. 

 

Indien de huurder akkoord heeft gekregen van jaren70bussie.nl voor de reparatiekosten, worden deze alleen vergoed na overlegging van originele gespecificeerde nota’s en na overlegging van de vervangen defecte onderdelen. 

 

Door de huurder op eigen initiatief, zonder toestemming van de verhuurder, herstelde gebreken of reparaties, worden niet door de verhuurder vergoed. 

 

Eventuele kosten gemaakt door de huurder in geval van pech of reparatie onderweg, zoals taxi-, hotel- of telefoonkosten zijn niet te verhalen op jaren70bussie.nl Hiervoor dient de huurder zelf een reisverzekering af te sluiten. 

 

Indien de huurder door pech of om een reparatie te laten uitvoeren langer op een bepaalde plaats moet blijven dan gewenst, is jaren70bussie.nl niet aansprakelijk voor de niet genoten vakantiedagen of andere kosten. Hiervoor dient u zelf een reisverzekering af te sluiten. 

 

Indien na terugbetaling van de borg blijkt dat de huurder tijdens de huurperiode een verkeersovertreding heeft begaan en daarvoor een boete moet betalen, dan stuurt jaren70bussie.nl een factuur overeenkomstig de boete vermeerderd met € 30,– administratiekosten. Deze rekening moet binnen 2 weken betaald worden. 

 

 

9. Schade.

Bij elke schade door verlies, diefstal, inbeslagname en/of beschadiging van de auto, inventaris en toebehoren, treedt de huurder z.s.m. in overleg met jaren70bussie.nl. De huurder houdt zich te allen tijde aan de instructie van de verhuurder. 

 

De huurder is aansprakelijk voor de genoemde schade en daarmee verband houdende sleep- en transportkosten, tenzij deze gedekt zijn door de lopende verzekering van de auto of uw reisverzekering.

 

Schade en kosten ten gevolge van verwijtbaar of nalatig handelen door de huurder, vallen te allen tijde onder de aansprakelijkheid van de huurder en de kosten hiervan zullen ook verhaald worden op de huurder.

 

Indien in beslagname plaatsvindt door een overheid, voor welke reden dan ook, is de huurder verplicht tot vergoeding van de volledige geleden materiële schade aan jaren70bussie.nl . De door jaren70bussie.nl te maken gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten komen geheel voor rekening van de huurder. 

 

Indien blijkt dat het eigen risico niet toereikend is voor de betaling van schade, kosten, vervanging van inventaris en eventuele schades aan de inventaris tijdens de huurperiode, welke buiten de verzekering vallen, wordt het resterende bedrag in rekening van de huurder gebracht, tenzij deze schade niet aan de huurder aan te rekenen is. 

 

jaren70bussie.nl  kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijke of materiële schade en/of kosten van de huurder en/of diens reisgezelschap en/of derden, ontstaan door het gebruik van de auto, technische mankementen en/of aanrijdingschade. 

 

Alle schades die buiten de verzekering vallen, zullen door jaren70bussie.nl getaxeerd worden, rekening houdend met de dagwaarde en reparatiekosten. Deze taxatie is bindend.

 

De huurder noteert bij schade zelf de toedracht van het gebeurde, de merken en kentekens van eventueel betrokken voertuigen (maatschappij, polisnummer), de namen en adressen van bestuurder, andere betrokkenen en eventuele ooggetuigen. De huurder verzoekt voorts de betrokkenen het Europese schadeformulier mede in te vullen en te ondertekenen.

 

De huurder verplicht zich van het voorval een rapport/proces-verbaal op te laten maken door de plaatselijke autoriteiten.

 

 

10. Verzekering.

 

De auto’s zijn WA Beperkt casco verzekerd. 
De verzekeringsvoorwaarden liggen bij jaren70bussie.nl ter inzage.

 

Als pechhulp onnodig en zonder toestemming van jaren70bussie.nl wordt ingeschakeld, zijn de kosten die daaruit voortvloeien voor rekening van de huurder. 

jaren70bussie.nl is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, die door onze verzekering niet gedekt is. 

 

 

11. Schoonmaken.

 

De camper wordt aan de huurder als volgt meegegeven: 

 • Buitenzijde en binnenzijde schoon.
 • Volle brandstoftank.

 

De auto dient door de huurder in “normaal gebruikte staat” te worden teruggebracht. 

Indien dit niet het geval is gelden de volgende kosten: 

 • Buitenzijde abnormaal vuil (dit ter beoordeling van de verhuurder) € 50,–
 • Binnenzijde niet schoon € 50,–
 • Bekleding niet schoon € 60,–
 • rookvrij/geurvrij maken € 150,–

 

Indien bij inname blijkt dat er onderdelen van de inventaris niet aanwezig zijn, worden de vervangingskosten in rekening gebracht. 

 

De vervangingskosten c.q. schoonmaakkosten, worden in mindering gebracht op de terug te betalen waarborgsom. 

 

Wij hopen dat u een leuke tijd heeft en veel plezier beleefd met onze mooie vintage auto’s!